НАЧАЛО ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАС КОНТАКТИ
  TOURS IN BULGARIA
  BALKAN TOURS
  TRANSFERS
  LAST MINUTE ПРОМОЦИИ
  Екскурзии до Франция
  Екскурзии до Испания
  Екскурзии до Сърбия
  Екскурзии до Холандия
  Екскурзии до Бенелюкс
  Екскурзии до Швейцария
  Екскурзии до Скандинавия
  САФАРИ В АФРИКА
  Екскурзии до Албания
  Екскурзии до Германия
  Екскурзии до Австрия
  Екскурзии до Русия
  Екскурзии до Англия
  Круизи и яхти
  Обиколни екскурзии
  Екзотични пътувания
  Екскурзии до Европа
  Екскурзии до Гърция
  Екскурзии до Италия
  Екскурзии до Турция
  Уикенди
 

Европроекти

Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2014-2020”

Проект: Шанс за устойчива заетост и създаване на нови, по - качествени работни места в сферата на туризма и туристическите услуги

Договор BG05M9OP001-1.003-1209-C01 с бенефициент фирма ,,СОФИЯ ТУР И КО” ЕООД - гр. София се реализира с подкрепата на ЕСФ по процедура „Ново работно място 2015”, финансиран чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

Продължителност на проекта: 13 месеца
Бюджет: 168 477.81 лв.
в т.ч.:
Финансова помощ от ЕСФ на ЕС: 143 206.14 лв.
Национално съфинансиране: 25 271.67 лв.


Цел на проекта:
Проектът цели, чрез създаване на 11 нови работни места, да се увеличи достъпа до пазара на труда, както и да се насърчи професионалната реализация на безработни/неактивни лица .

Специфични цели:
Създаване на условия за постигане на устойчива заетост на 11 лица от целевите групи чрез наемането им на работа на новоразкрити и оборудвани работни места;
Идентифициране на необходимостта от обучения за придобиване /подобряване на ключови компетенции и професионална квалификация, съобразена с индивидуалните познания и завършена образователна степен на ново наетите, за достигане изискванията на работодателя за заеманата длъжност;
Устойчива социална и трудова интеграция на целевите групи чрез обучения за повишаване на ключовите и професионални умения с цел повишаване тяхната конкурентност.

Конкретните цели на проектното предложение гарантират пълноценното участие на уязвимите лица на пазара на труда, придобиване на социални и професионални умения.
Проектът създава възможност за разширяване на социалните контакти, за устойчива и по-квалифицирана заетост на уязвимите лица, подобрява достъпа до качествено образование, подходящо за целите на работодателя.

Дейности по проекта:
1. Подбор и назначаване на 11 лица от целевите групи.
2. Провеждане на чуждоезиково обучение на новонаетите лица.
3. Провеждане на обучение "Дигитална компетентност" за 11 лица.
4. Провеждане на обучения за придобиване на квалификация за част от професиите: "Екскурзовод", "Организатор на туристическа и агентска дейност" и "Организатор интернет приложения" на 11 лица.
5. Сформиране на екип за управление на проекта и избор на изпълнители по реда на ПМС 118/2014 г. за провеждане на предвидените обучения и за доставка на материали и оборудване.
6. Доставка на оборудване за новоразкритите работни места.
7. Дейности за информиране и публичност.

Очаквани резултати: Реализацията на проекта ще повиши икономическата активност и ще доведе до:
Намаляване на равнището на безработица и увеличаване на заетостта чрез разкриване на нови работни места и наемане на лицата, включени в проекта;
Подкрепа за инвестиционни разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група;
Подкрепа за разходи за обучение, свързани с повишаване квалификацията и развитието на човешките ресурси;
Създаване на качествени работни места чрез подкрепа за актуализиране и повишаване уменията на наетите и придобиване на адекватни на потребностите на работодателя професионални компетенции;
Пълноценно интегриране на безработни лица на пазара на труда и създаване на предпоставки за устойчива заетост и за получаване на по-добри доходи.
Проектът допълва усилията на финансиращите органи за създаване на по-висока и качествена заетост,борбата с бедността и социалното изключване и повишаване на икономическата активност.

Полезна връзка към програмата: http://www.eufunds.bg/    

МНЕНИЯ
КАЛЕНДАР
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Всички права запазени © 2005 Sofia Tour
Екскурзия - екскурзии, почивки, хотели, билети Уеб Дизайн: ПроСтудио
Централен офис
София 1000   Бул. Дондуков №86 Б Тел. /+359 2/ 943 13 43
e-mail: office_dondukov@sofiatour.net   www.sftur.com